Regulamin

REGULMIN KONKURSU PUPA MILANO

Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez markę Pupa Milano.
 1. Postanowienia ogólne
 1.1. Organizatorem Konkursu jest właścicielka bloga ubierajsieklasycznie.pl, Maria Młyńska
 1.2. Konkurs trwa od 12.12.2016 do 14.12.2016 godz. 23:59.
 1.3. Sponsorem Nagród jest marka Pupa Milano.
 1.4. Konkurs jest prowadzony na stronie ubierajsieklasycznie.pl
 1.5. Zwycięzców konkursu wyłoni organizator konkursu.
 1.6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 
2. Warunki wzięcia udziału w Konkursie
2.1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne (dalej zwane „Uczestnikami”).
2.2. Zgłoszenia dostarczone po czasie trwania Konkursu lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
2.3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 
3. Zasady i przebieg Konkursu
3.1. Zadaniem Uczestników jest odpowiedzenie na pytanie: Jakie dodatki i makijaż zaproponujesz Marii do letniej stylizacji zielonej sukienki, która pokazana jest w poście „Sukienka niewdzięcznica”?
3.2. W Konkursie Nagrody zostaną przyznane trzem Uczestnikom wyłonionym przez autorkę bloga, na którym odbywa się Konkurs.
3.3. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni 16-ego grudnia 2016 roku.
3.4. Informacja o wyniku Konkursu zostanie zamieszczona 16-ego grudnia 2016 roku na blogu ubierajsieklasycznie.pl oraz zostanie wysłana na adresy e-mail zwycięzców.
3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie w e-mailu adresu do korespondencji.
3.6. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.
3.7 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
3.8. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu zwycięzcy zobowiązani są odesłać pocztą elektroniczną, na adres maria@ubierajsieklasycznie.pl następujące informacje:
a. imię i nazwisko,
b. adres na jaki ma zostać dostarczona nagroda
c. numer telefonu komórkowego.
3.9. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w punkcie 3.8 w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody.
3.10. Nagroda zostanie przesłana przez organizatora pocztą na jego koszt. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.
3.11. Nagrody nie będą wysyłane poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 
4. Prawa autorskie
4.1. Przesłanie Zgłoszeń przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni autorami
zgłoszonych Prac i w żaden sposób przy ich tworzeniu nie naruszyli praw autorskich, ani innych praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku.
 
5. Dane osobowe
5.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Sponsora do celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora i Sponsora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Organizator i Sponsor zapewniają ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
5.2. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy urządzeniu Konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
 
6. Nagroda
6.1. Nagrodą Główną w Konkursie jest zestaw do makijażu pupaart M marki Pupa.
6.2. Nagrody Dodatkowe – kosmetyczka, a w niej tusz do rzęs i kredka do oczu – dla wybranych dwóch osób.
6.3. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie lub nie dostarczy w terminie informacji, o których mowa w punkcie 3.8, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.
6.4. Sponsor wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród ani zamiany jej na inną nagrodę.
 
7. Postanowienia końcowe
7.1. Niniejszy regulamin jest do wglądu na stronie bloga ubierajsieklasycznie.pl
7.2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
7.3. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zamknij